FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Jazzing 9 (vol.3)

14,52 IVA inc.

Otras plataformas de venta:

Descripció

SANT ANDREU JAZZ BAND 2006-2019

Celebrem els 13 anys de Sant Andreu Jazz Band, per la qual han passat al voltant de 60 músics (en l’actualitat, 24), amb aquest nou jazzing, el novè, en tres volums. Jazzing 9 (vol.3) (Temps Record, 2020).

Paral·lelament continuem amb la sèrie de Joan Chamorro presenta, de la qual acabem de publicar el 11è, d’Alba Armengou, i el 12è, de Carla Motis, i de la qual estem actualment gravant per als següents, el de Jan Domenech i el de Joana Casanova, i ja tenim uns altres en ment.

Mai vaig imaginar que estaríem aquí, però aquí estem, amb més il·lusió que mai, amb més felicitat que mai, veient com la nostra manera de treballar, la nostra metodologia i la nostra filosofia és admirada i requerida des de totes les parts del món.

Una cosa tan senzilla com enamorar-se de la música a través d’escoltar-la, de sentir-nos músics des del primer moment, de donar-nos l’oportunitat de gaudir des del primer dia, cantant melodies que estan en el nostre interior i incorporant altres noves a força d’escoltar als grans com Johnny Hodges, Duke Ellington, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Ben Webster, Charlie Parker, i un llarg etcètera.

El jazz és universal i no té fronteres, ni edats, ni és per uns pocs. El jazz és de tots, és popular, i si als joves se’ls dóna l’oportunitat de conèixer-lo i se’ls diu “Tu també pots tocar i gaudir”, la resta va venint. Improvisar és crear, és sentir que pots desenvolupar una veu pròpia, i avui dia això té un valor incalculable, en una societat que tendeix a la unificació d’idees i de pensaments.

Els membres de la SAJB són individus únics, com ho som tots, i això és important a l’hora d’afrontar l’educació.

M’enorgulleix el meu treball, que no sé fins quan podré continuar realitzant, però, després d’aquests 13 anys, només puc reiterar, com deia al principi del text, que em sento amb més il·lusió, felicitat i energia que mai.

Gràcies, Nicolás, una vegada més, per ensenyar-me tant en tan poc temps.

 SANT ANDREU JAZZ BAND 2006-2019

Celebramos los 13 años de Sant Andreu Jazz Band, por la que han pasado alrededor de  60 músicos  (en la actualidad, 24), con este nuevo jazzing, el noveno, en tres volúmenes, Jazzing 9 (vol.3) (Temps Record, 2020).

Paralelamente continuamos con la serie de Joan Chamorro presenta, de la que acabamos de publicar el 11º, de Alba Armengou, y el 12º, de Carla Motis, y de la que estamos actualmente grabando para los siguientes, el de Jan Domenech y  el de Joana Casanova, y ya tenemos otros en mente.

Nunca imaginé que estaríamos aquí, pero aquí estamos, con más ilusión que nunca, con más felicidad que nunca, viendo como nuestra manera de trabajar, nuestra metodología y nuestra filosofía es admirada y requerida desde todas las partes del mundo.

Algo tan sencillo como enamorarse de la música a través de escucharla, de sentirnos músicos desde el primer momento, de darnos la oportunidad de disfrutar desde el primer día, cantando melodías que están en nuestro interior e incorporando otras nuevas a base de escuchar a los grandes como Johnny Hodges, Duke Ellington, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Ben Webster, Charlie Parker, y un largo etcétera.

El jazz es universal y no tiene fronteras, ni edades, ni es de unos pocos. El jazz es de todos, es popular, y si a los jóvenes se les da la oportunidad de conocerlo y se les dice  “Tú también puedes tocar y disfrutar”, el resto va viniendo. Improvisar es crear, es sentir que puedes desarrollar una voz propia, y hoy en día eso tiene un valor incalculable, en una sociedad que tiende a la unificación de ideas y de pensamientos.

Los miembros de la SAJB son individuos únicos, como lo somos todos, y eso es importante a la hora de afrontar la educación.

Me enorgullece mi trabajo, que no sé hasta cuándo podré seguir realizando, pero, después de estos 13 años, solo puedo reiterar, como decía al principio del texto, que me siento con más ilusión, felicidad y energía que nunca.

Gracias, Nicolás, una vez más, por enseñarme tanto en tan poco tiempo.

Joan  Chamorro

 SANT ANDREU JAZZ BAND 2006-2019

We are celebrating the 13th anniversary of the Sant Andreu Jazz Band, through which around 60 musicians (currently 24) have passed, with this new jazzing, the ninth, in three volumes. Jazzing 9 (vol.3) (Temps Record, 2020).

At the same time we continue with the Joan Chamorro presents series, of which we have just published the 11th by Alba Armengou and the 12th by Carla Motis, and of which we are currently recording for the following ones, by Jan Domenech and Joana Casanova, and we already have others in mind.

I never imagined that we would be here, but here we are, with more enthusiasm than ever, with more happiness than ever, seeing how our way of working, our methodology and our philosophy is admired and required from all parts of the world.

Something as simple as falling in love with music through listening to it, feeling like musicians from the first moment, giving us the opportunity to enjoy from the first day, singing melodies that are inside us and incorporating new ones based on listening to the greats like Johnny Hodges, Duke Ellington, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Ben Webster, Charlie Parker, and a long etcetera.

Jazz is universal and has no frontiers, no ages, nor is it one for a few. Jazz belongs to everyone, it’s popular, and if young people are given the opportunity to get to know it and are told “You can also play and enjoy”, the rest will come. To improvise is to create, it is to feel that you can develop your own voice, and nowadays that has an incalculable value, in a society that tends to the unification of ideas and thoughts.

The members of the SAJB are unique individuals, as we all are, and that is important when facing education.

I am proud of my work, which I do not know how long I will be able to continue, but, after these 13 years, I can only reiterate, as I said at the beginning of the text, that I feel more excited, happy and energetic than ever.

Thank you, Nicolás, once again, for teaching me so much in such a short time.

TOP