FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Time on my hands

12,10 IVA inc.

Categories: , Artista: Songbook

Otras plataformas de venta:

Descripció

SongBook, tal com el nom suggereix, neix de la passió comú que senten els seus components pel jazz i la gran cançó d’autor. La Cançó nordamericana, la dels Cole Porter, Jerome Kern, George Gerswhin, etc, ha estat i segueix sent font d’inspiració per a tots els músics de Jazz, que la utilitzen com a material inesgotable per a llurs interpretacions.

Música inmortal, d’indiscutible qualitat i que per aixó encara manté intacte to el seu encant i frescura. L’espectacle que presenta el grup SongBook pretén ser un viatge al llarg de les composicions d’alguns dels grans autors de l’època del “Tin Pan Alley” la majoria d’elles utilitzades en les comedies musicals de Broadway, com “Oklahoma”, “Guys and Dolls”, “Silk Sockings”o “Anything Goes”. Cançons popularitzades més tard per Sinatra, Nat King Cole i altres grans intèrprets. Aquest és el punt de partida que dona vida a aquest treball, fet amb l’unica finalitat de proposar un cop més, una música per la seva bellesa i elegància, mai deixa de resultar moderna.Songbook, tal como el nombre sugiere, nace de la pasión común que sienten sus componentes por el jazz y la gran canción de autor. La Canción norteamericana, la de los Cole Porter, Jerome Kern, George Gerswhin, etc, ha sido y sigue siendo fuente de inspiración para todos los músicos de Jazz, que la utilizan como material inagotable para sus interpretaciones.

Música inmortal, de indiscutible calidad y que por eso aún mantiene intacto tono su encanto y frescura. El espectáculo que presenta el grupo Songbook pretende ser un viaje a lo largo de las composiciones de algunos de los grandes autores de la época del “Tin Pan Alley” la mayoría de ellas utilizadas en las comedias musicales de Broadway, como “Oklahoma” , “Guys and Dolls”, “Silk Sockings” o “Anything Goes”. Canciones popularizadas más tarde por Sinatra, Nat King Cole y otros grandes intérpretes. Este es el punto de partida que da vida a este trabajo, hecho con la única finalidad de proponer una vez más, una música por su belleza y elegancia, nunca deja de resultar moderna.Songbook, as the name suggests, is born from the common passion felt by its members and by jazz great songwriting. The American song, that of Cole Porter, Jerome Kern, George Gerswhin, etc, has been and remains a source of inspiration for all jazz musicians, who use it as material for their endless interpretations.

Music immortal, unquestionable quality and therefore still remains intact to its charm and freshness. The show presents the group Songbook is intended as a journey along the compositions of some of the great artists of the era of “Tin Pan Alley” most of them used in Broadway musicals such as “Oklahoma” “Guys and Dolls,” “Silk Sockings” or “Anything Goes.” Songs popularized later by Sinatra, Nat King Cole and other great performers. This is the starting point that gives life to this work, done with the sole purpose of proposing once again a song for her beauty and elegance, never ceases to be modern.

TOP