FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Lleno de flores

12,00 IVA inc.

Categories: , , Artistas: Aire , Paula Domínguez

Otras plataformas de venta:

Descripció

Després de donar-se un la oportunitat de descobrir-se a ixí mateix i de connectar amb l’entorn en aquest mateix procés, una de les conclusions a què pot arribar podria ser la millor de totes elles: que el camí triat és l’òptim i el compartir qualitats en comunitat eleva el potencial de cada un dels seus membres. Així es va definint el caminar d’Aire

“Cachitos de papel” va ser una presa de contacte, una benvinguda; una curiositat sadollada i assumida com una intenció de continuar sumant passos en l’esdevenir. Així que després d’aquella primera experiència i un punt i  apart, arriba “Lleno de flores” com la part viva i més visible de la flor, la qual sacseja el vent i acaricia el sol.

Aquest segon treball i etapa és fruit de l’assossec després d’hores d’acords reflexionats, històries viscudes i plasmades, i paraules triades després de borrons.

Amb “Lleno de Flores”, Aire dóna a conèixer un angle més íntim, introvertit i vulnerable, amb una suggerent manera d’explicar el senzill amb un llenguatge més complex i bell.

El grup Aire publica el seu segon àlbum titulat “Lleno de flores” (Temps Record, 2018), un conjunt de 11 temes, dels quals 8 d’ells estan compostos per Paula Domínguez. Les cançons tenen un so propi, fruit de la barreja de diferents gèneres. Aire dóna a conèixer un angle íntim i vulnerable, amb una suggerent manera d’explicar el senzill amb un llenguatge més complex i bell.

Aire, grup creat a Barcelona, ​​està compost per músics de diferents procedències. La malaguenya Paula Domínguez està llicenciada en flamenc a Taller de Músics de Barcelona i canta professionalment des dels 18 anys; el català Vicenç Solsona és professor de guitarra, jazz i música llatina, i ha acompanyat a artistes com Javier Colina i Manolo García; l’argentí Matías Míguez és amant de la world music i ha estudiat amb professionals com Javier Malossetti i Gary Willis; i el cubà Luís Alfonso Guerra professor de percussió, ha estat de gira pel Japó, Cuba i també Espanya, on ara resideix i treballa en el món del jazz, el flamenc i l’àmbit llatí.

AIRE són:
PAULA DOMÍNGUEZ, veu
VICENÇ SOLSONA, guitarres
MATÍAS MÍGUEZ, baix elèctric
LUIS ALFONSO GUERRA, percussió

https://www.facebook.com/airemusicproject/?fref=ts

 

Después de darse uno la oportunidad de descubrirse a símismo y de conectar con el entorno en ese mismo proceso, una de las conclusiones a las que puede llegar podría ser la mejor de todas ellas: que el camino elegido es el óptimo y el compartir cualidades en comunidad eleva el potencial de cada uno de sus miembros. Así se va definiendo el caminar de Aire

Cachitos de papel“ fue una toma de contacto, una bienvenida; una curiosidad saciada y asumida como una intención de continuar sumando pasos en el devenir. Así que tras aquella primera experiencia y un punto y aparte, llega Lleno de florescomo la parte viva y más visible de la flor, la que sacude el viento y acaricia el sol.

Este segundo trabajo y etapa es fruto del sosiego tras horas de acordes reflexionados, historias vividas y plasmadas, y palabras elegidas después de borrones.

Con Lleno de flores, Aire da a conocer un ángulo más íntimo, introvertido y vulnerable, con una sugerente manera de explicar lo sencillo con un lenguaje más complejo y bello.

El grupo Aire publica su segundo álbum titulado “Lleno de Flores” (Temps Record, 2018), un conjunto de 11 temas, de los cuales 8 de ellos están compuestos por Paula Domínguez. Las canciones tienen un sonido propio, fruto de la mezcla de diferentes géneros. Aire da a conocer un ángulo íntimo y vulnerable, con una sugerente manera de explicar lo sencillo con un lenguaje más complejo y bello.

Aire, creado en Barcelona, está compuesto por músicos de diferentes procedencias. La malagueña Paula Domínguez está licenciada en flamenco en Taller de Músics de Barcelona y canta profesionalmente desde los 18 años; el catalán Vicenç Solsona es profesor de guitarra, jazz y música latina, y ha acompañado a artistas como Javier Colina y Manolo García; el argentino Matías Míguez es amante de la world music y ha estudiado con profesionales como Javier Malossetti y Gary Willis; y el cubano Luís Alfonso Guerra profesor de percusión, ha estado de gira por Japón, Cuba y también España, donde ahora reside y trabaja en el mundo del jazz, el flamenco y el ámbito latino.

AIRE son:
PAULA DOMÍNGUEZ, voz
VICENÇ SOLSONA, guitarras
MATÍAS MÍGUEZ, bajo eléctrico
LUÍS ALFONSO GUERRA, percusión

https://www.facebook.com/airemusicproject/?fref=tsAfter giving yourself the opportunity to discover yourself and to connect with the environment in that same process, one of the conclusions you can reach could be the best of them all: that the chosen path is the optimal one and the sharing of qualities in community raises the potential of each of its members. This is how the walk of Aire is defined …

“Cachitos de papel” was a touchdown, a welcome; a curiosity satiated and assumed as an intention to continue adding steps in the future. So after that first experience and a point and separate, comes “Lleno de flores” as the living and most visible part of the flower, which shakes the wind and caresses the sun.

This second work and stage is the result of peace after hours of reflective chords, lived and recorded stories, and words chosen after erasures.

With “Lleno de flores”, Aire reveals a more intimate, introverted and vulnerable angle, with a suggestive way of explaining the simple with a more complex and beautiful language.

The group Aire publishes its second album titled “Lleno de flores” (Temps Record, 2018), a set of 11 songs, of which 8 of them are composed by Paula Domínguez. The songs have their own sound, the result of the mixture of different genres. Aire reveals an intimate and vulnerable angle, with a suggestive way of explaining the simple with a more complex and beautiful language.

Aire, created in Barcelona, ​​is made up of musicians from different backgrounds. The Malaga-born Paula Domínguez has a degree in flamenco at Taller de Músics de Barcelona and she sings professionally since she was 18 years old; the Catalan Vicenç Solsona is a professor of guitar, jazz and Latin music, and has accompanied artists such as Javier Colina and Manolo García; the Argentine Matías Míguez is a lover of world music and has studied with professionals such as Javier Malossetti and Gary Willis; and the Cuban Luís Alfonso Guerra percussion teacher, has been touring Japan, Cuba and also Spain, where he now resides and works in the world of jazz, flamenco and the Latin field.

AIR are:
PAULA DOMÍNGUEZ, voice
VICENÇ SOLSONA, guitars
MATÍAS MÍGUEZ, electric bass
LUÍS ALFONSO GUERRA, percussion

https://www.facebook.com/airemusicproject/?fref=ts

 

TOP