DDM trio

DDM és un projecte de composicions pròpies que reuneix i posa en comú tots els vessants de la música que apassiona als seus integrants, adreçades cap a la versió més creativa i sense complexos del Jazz modern i actual, influenciats per artistes com Avishai Cohen, The Bad Plus o Josuah Redman, entre d’altres,  en una suggerent recerca de totes aquestes variants musicals a través del format de trio principalment, però que es complementa amb col·laboracions i altres formats per buscar altres sonoritats i possibilitats.

Un projecte orgànic, delicat i intens, on els tres músics despullen les seves emocions i virtuts musicals per crear un espai sonor on, tots els tipus de públic i oients, gaudeixin de la música que DDM proposa.

El projecte neix a Barcelona el 2016 i en el mateix any grava el seu primer disc CYCLO. Des de llavors ha actuat en diversos cicles, festivals i sales, així com una recerca constant de noves sonoritats i una intensa activitat creativa.

DDM treballa el format clàssic del trio de: Piano, baix i bateria, al que busca donar una renovada visió, i d’altra banda el format de: Guitarra, teclat i bateria, mesclant i buscant una diversitat sonora original i diferent en una formació d’aquestes característiques.

Està liderat per Pablo Yupton (Baix elèctric i guitarra) i Roger Giménez (Piano, Rhodes), juntament amb Joan Terol (Bateria)DDM es un proyecto de composiciones propias que reúne y pone en común todas las vertientes de la música que apasiona a sus integrantes, dirigidas hacia la versión más creativa y sin complejos del Jazz moderno y actual, influenciados por artistas como Avishai Cohen, The Bad Plus o Josuah Redman, entre otros, en una sugerente investigación de todas estas variantes musicales a través del formato de trío principalmente, pero que se complementa con colaboraciones y otros formatos para buscar otras sonoridades y posibilidades.

Un proyecto orgánico, delicado e intenso, donde los tres músicos desnudan sus emociones y virtudes musicales para crear un espacio sonoro donde, todos los tipos de público y oyentes, disfruten de la música que DDM propone.

El proyecto nace en Barcelona en 2016 y en el mismo año graba su primer disco CYCLO. Desde entonces ha actuado en varios ciclos, festivales y salas, así como una búsqueda constante de nuevas sonoridades y una intensa actividad creativa.

DDM trabaja el formato clásico del trío de: Piano, bajo y batería, al que busca dar una renovada visión, y por otro lado el formato de: Guitarra, teclado y batería, mezclando y buscando una diversidad sonora original y diferente en una formación de estas características.

Está liderado por Pablo Yupton (Bajo eléctrico y guitarra) y Roger Giménez (Piano, Rhodes), junto con Joan Terol (Batería).DDM is a project of its own compositions that brings together and brings together all aspects of music that fascinates its members, aimed at the most creative and uncomplicated version of modern and current Jazz, influenced by artists such as Avishai Cohen, The Bad Plus or Josuah Redman, among others, in a suggestive search for all these musical variants through the trio format mainly, but which is complemented by collaborations and other formats to look for other sounds and possibilities.

An organic, delicate and intense project, where the three musicians strip their emotions and musical virtues to create a sound space where all types of audiences and listeners enjoy the music that DDM proposes.

The project was born in Barcelona in 2016 and in the same year recorded his first album CYCLO. Since then he has performed in various cycles, festivals and venues, as well as a constant search for new sounds and intense creative activity.

DDM works the classic format of the trio of: Piano, bass and drums, which seeks to give a renewed vision, and on the other hand the format of: Guitar, keyboard and drums, mixing and looking for an original and different sound diversity in a formation of these characteristics.

It is led by Pablo Yupton (Electric Bass and Guitar) and Roger Giménez (Piano, Rhodes), along with Joan Terol (Drums).