Javier Vizcaíno

El compositor i pianista espanyol Javier Vizcaíno comença a estudiar música de forma autodidacta a l’edat de set anys, decantant molt aviat per l’estudi del piano. Es trasllada a Múrcia per estudiar al Conservatori amb els prestigiosos mestres Antonio Narejos i Miguel Luis Losada, finalitzant els seus estudis amb les més altes qualificacions. Amplia la seva tècnica pianística amb els mestres Diego Cayuelas (Madrid) i Giuseppe Scotese (Roma) entre d’altres.

Posteriorment realitza els seus estudis de Composició (harmonia, contrapunt i fuga, Anàlisi, Història de la Música i Orquestració) al Conservatori Superior de Múrcia amb els compositors Javier Artaza, Sixto Herrero i David Mora entre d’altres. També ha rebut classes dels compositors Antón García Abril, Tomás Marco, Samuel Adler, José María Sánchez Verdú.

Ha ofert nombrosos concerts interpretant les seves pròpies obres tant a piano sol com en diverses agrupacions de cambra.

La seva producció musical abasta obres per a piano, ensembles de diverses formacions, música de cambra, música per a orgue, cor, orquestra, música electrònica.El compositor y pianista español Javier Vizcaíno comienza a estudiar música de forma autodidacta a la edad de siete años, decantándose muy pronto por el estudio del piano. Se traslada a Murcia para estudiar en el Conservatorio con los prestigiosos maestros Antonio Narejos y Miguel Luis Losada, finalizando sus estudios con las más altas calificaciones. Amplía su técnica pianística con los maestros Diego Cayuelas (Madrid) y Giuseppe Scotese (Roma) entre otros.

Posteriormente realiza sus estudios de Composición (Armonía, Contrapunto y Fuga, Análisis, Historia de la Música y Orquestación) en el Conservatorio Superior de Murcia con los compositores Javier Artaza, Sixto Herrero y David Mora entre otros. También ha recibido clases de los compositores Antón García Abril, Tomás Marco, Samuel Adler, José María Sánchez Verdú.

Ha ofrecido numerosos conciertos interpretando sus propias obras tanto a piano solo como en diversas agrupaciones camerísticas.

Su producción musical abarca obras para piano, ensembles de diversas formaciones, música de cámara, música para órgano, coro, orquesta, música electrónica.The Spanish composer and pianist Javier Vizcaíno began to study music in a self-taught way at the age of seven, and he soon decided to study piano. He moved to Murcia to study at the Conservatory with the prestigious teachers Antonio Narejos and Miguel Luis Losada, finishing his studies with the highest grades. He expands his piano technique with masters Diego Cayuelas (Madrid) and Giuseppe Scotese (Rome) among others.

Later he studied Composition (Harmony, Counterpoint and Fugue, Analysis, History of Music and Orchestration) at the Superior Conservatory of Murcia with composers Javier Artaza, Sixto Herrero and David Mora among others. He has also received classes from the composers Antón García Abril, Tomás Marco, Samuel Adler, José María Sánchez Verdú.

He has offered numerous concerts performing his own works both solo piano and in various chamber music groups.

His musical production includes works for piano, ensembles of different formations, chamber music, organ music, choir, orchestra, electronic music.