Jordi Lapsus Guitar

S’inicia al 1968 fabricant-se una guitarra de cartró i fusta amb 7 anys. De la seva adolescència fins al temps actual ha estat influenciat pel rock progressiu britànic dels 70’s.

Havent passat diferents etapes, la seva creativitat no ha parat en cap moment, arribant així a l’any 2014 quan treu a la llum el seu primer disc “CONTRALLUMS” (16 temes seus) i en el que ell mateix grava tots els instruments del disc que tots ells corresponen a diferents anys de la seva creativitat.

Jordi Lapsus es defineix a si mateix com a músic, dibuixant, pintor i poeta, es considera com un Mike Oldfield però (a la catalana) dins el seu nivell.

La seva activitat en directe no ha parat en cap moment, havent tocat a diferents llocs de Catalunya i sent més conegut (a part del Vallès Occidental) a Osona, Alt Urgell, Segarra, Urgell, entre altres.Se inicia en 1968 fabricándose una guitarra de cartón y madera con 7 años. De su adolescencia hasta el tiempo actual ha sido influenciado por el rock progresivo británico de los 70 s.

Habiendo pasado diferentes etapas, su creatividad no ha parado en ningún momento, llegando así el año 2014 cuando saca a la luz su primer disco “contraluz” (16 temas suyos) y en el que él mismo graba todos los instrumentos del disco que todos ellos corresponden a diferentes años de su creatividad.

Jordi Lapsus se define a sí mismo como músico, dibujante, pintor y poeta, se considera como un Mike Oldfield pero (a la catalana) dentro de su nivel.

Su actividad en directo no ha parado en ningún momento, habiendo tocado en diferentes lugares de Cataluña y siendo más conocido (aparte del Barcelona) en Osona, Alt Urgell, Segarra, Urgell, entre otros.Starting in 1968, a cardboard and wood guitar with 7 years is produced. From his teens to the present time he has been influenced by British progressive rock of the 70’s.

Having spent several stages, his creativity has not stopped at any time, thus arriving in 2014 when he released his first album “CONTRALLUMS” (16 tracks) and in which he recorded all the instruments of A record that all of them correspond to different years of their creativity.

Jordi Lapsus defines himself as a musician, draftsman, painter and poet, is considered a Mike Oldfield but (in Catalan) at his level.

His live activity has not stopped at any time, having played in different places in Catalonia and being better known (apart from the Vallès Occidental) in Osona, Alt Urgell, Segarra, Urgell, among others.