Marés Sonoras

Quan la saxofonista gallega Patricia Cadaveira, provinent de la música clàssica i contemporània i el percussionista català Marcel Pascual, especialitzat en vibràfon jazz, creuen les seves vides a Porto (Portugal), els seus orígens es barregen amb les seves vivències musicals. Fruit d’aquesta trobada neix aquest projecte musical de connexions ibèriques. Sumen les seves forces a la d’altres col·laboracions com la de l’percussionista valencià Carlos Ronda, el contrabaixista gallec Pablo Pérez i la cantant asturiana Marisa Vall Roso.

Cuando la saxofonista gallega Patricia Cadaveira, proveniente de la música clásica y contemporánea y el percusionista catalán Marcel Pascual, especializado en vibráfono jazz, cruzan sus vidas en Oporto (Portugal), sus orígenes se entremezclan con sus vivencias musicales. Fruto de este encuentro nace este proyecto musical de conexiones ibéricas. Suman sus fuerzas a la de otras colaboraciones como la del percusionista valenciano Carlos Ronda, el contrabajista gallego Pablo Pérez y la cantante asturiana Marisa Valle Roso.

When the Galician saxophonist Patricia Cadaveira, from classical and contemporary music and the Catalan percussionist Marcel Pascual, specialized in jazz vibraphone, cross their lives in Porto (Portugal), their origins intermingle with their musical experiences. The result of this meeting was born this musical project of Iberian connections. They join forces with other collaborations such as the Valencian percussionist Carlos Ronda, the Galician bassist Pablo Pérez and the Asturian singer Marisa Valle Roso.