Trópico de Capricornio

Trópico de Capricornio està format per:

Laura Morillo, Cantant i Guitarrista transmissora d’emocions, d’una sensibilitat que t’arriba el cor i amb  l’exquisidesa alhora d’interpretar la música amb gran respecte per la cultura i l’origen dels compositors dels temes que reinterpreta i li dona caràcter i personalitat, combinant la seva vessant de guitarrista i cantant, amb la composició, formació musical i arrengaments personals.

Leo Tejedor, Guitarrista sòlid, delicat i extremadament definit en la improvisació. Tejedor és també un nom propi en els escenaris i en les aules.  Compta amb una formació musical adquirida els EUA al costat de grans mestres internacionals com Peter Bernstein, Lage Lund i Steve Cardenas.

També format al costat de mestres com José Luís Gámez, i Dani Pérez , i actiu en l’escena jazzística secundant una llarga llista de noms reputats com Horacio Fumero, Jon Robles, entre d’altres. Músic conegut i reconegut dins el mon del Jazz , amb una llarga trajectòria en el nostre País.

Gaby Ardèbol, Saxofonista amb una sonoritat molt personal que el representa. Músic de perfilada maduresa, versàtil, amb caràcter i domini del llenguatge dels originals del Jazz . Va estudiar saxòfon amb els mestres Ricard Roda i Frank Tiberi.Ha compartit escenaris amb el  Mestre Francesc Burrull, Horacio Fumero, i Jesse Davis entre d’altres . Ens ha permès gaudir de projectes com Roda de Saxos, formació de la qual fou membre sota la batuta del mestre Ricard Roda, i de la qual n’assumí la direcció des de la retirada d’en Ricard Roda fins a dia d’avui.

Joan Martí, Contrabaixista, músic amb gran personalitat, definit e improvisador per excel·lència. Nascut a Barcelona, ha viatjat per escenaris d’Holanda, França, Regne Unit, Alemanya i Dinamarca. Ha compartit escenaris amb Lee Konitz – Jorge Rossy, Sean Levitt Trio, Alex Carbonell, Pere Soto i el seu grup  DJANGO’S CASSRLE, Robin Kenyatta, Lucky Guri i Josep Maria Farràs

Jonas Santana, Percussionista, músic autodidacta i polifacètic, que s’inicià en el món del rap amb el grup “s.a.n.afro-descendete nervoso en els anys 90”. El seu primer treball en solitari, el Àlbum “Ritmo y Poesia”, es el resultat d’anys de treball, inspiració, dedicació i lectures, que aconsegueix reflectir en les lletres totes les sensacions i experiències viscudes durant els anys. Improvisador i amb estil propi amb grans influències del funk, afro-jazz amb essències de percussió brasileres.Trópico de Capricornio está formado por:

Laura Morillo, Cantante y Guitarrista transmisora ​​de emociones, de una sensibilidad que te llega el corazón y con la exquisitez vez de interpretar la música con gran respeto por la cultura y el origen de los compositores de los temas que reinterpreta y le mujer carácter y personalidad, combinando su vertiente de guitarrista y cantante, con la composición, formación musical y arreglos personales.

Leo Tejedor, Guitarrista sólido, delicado y extremadamente definido en la improvisación. Tejedor es también un nombre propio en los escenarios y en las aulas. Cuenta con una formación musical adquirida EEUU junto a grandes maestros internacionales como Peter Bernstein, Lage Lund y Steve Cardenas.

También formado junto a maestros como José Luis Gámez, y Dani Pérez, y activo en la escena jazzística secundando una larga lista de nombres reputados como Horacio Fumero, Jon Robles, entre otros. Músico conocido y reconocido en el mundo del Jazz, con una larga trayectoria en nuestro País.

Gaby Ardèbol, Saxofonista con una sonoridad muy personal que lo representa. Músico de perfilada madurez, versátil, con carácter y dominio del lenguaje de los originales del Jazz. Estudió saxofón con los maestros Ricard Roda y Frank Tiberi.Ha compartido escenarios con el Maestro Francesc Burrull, Horacio Fumero, y Jesse Davis entre otros. Nos ha permitido disfrutar de proyectos como Rueda de Saxos, formación de la que fue miembro bajo la batuta del maestro Ricard Roda, y de la que asumió la dirección desde la retirada de Ricard Roda hasta día de hoy.

Joan Martí, Contrabajista, músico con gran personalidad, definido y improvisador por excelencia. Nacido en Barcelona, ​​ha viajado por escenarios de Holanda, Francia, Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Ha compartido escenarios con Lee Konitz – Jorge Rossy, Sean Levitt Trio, Alex Carbonell, Pedro Soto y su grupo Django’S CASSRLE, Robin Kenyatta, Lucky Guri y Josep Maria Farràs

Jonas Santana, Percusionista, músico autodidacta y polifacético, que se inició en el mundo del rap con el grupo “s.a.n.afro-descendete nervosa en los años 90”. Su primer trabajo en solitario, el Álbum “Ritmo y Poesía”, es el resultado de años de trabajo, inspiración, dedicación y lecturas, que consigue reflejar en las letras todas las sensaciones y experiencias vividas durante los años. Improvisador y con estilo propio con grandes influencias del funk, afro-jazz con esencias de percusión brasileñas.Trópico de Capricornio is formed by:

Laura Morillo, a singer and guitarist transmitting emotions, a sensibility that reaches the heart and exquisitely at the same time to interpret the music with great respect for the culture and the origin of the composers of the subjects that reinterpret and Woman character and personality, combining her guitar and singing side, with composition, musical training and personal arrangements.

Leo Tejedor, solid guitarist, delicate and extremely defined in improvisation. Weaver is also a proper name in the scenarios and classrooms. He has a musical background acquired by the U.S. together with great international masters such as Peter Bernstein, Lage Lund and Steve Cardenas.

Also formed by teachers such as José Luis Gámez, and Dani Pérez, and active in the jazz scene supporting a long list of names reputed like Horacio Fumero, Jon Robles, among others. Musician known and renowned in the world of Jazz, with a long history in our Country.

Gaby Ardebol, a saxophonist with a very personal sound that he represents. Musician of profiled maturity, versatile, with character and mastery of the original Jazz language. He studied saxophone with the masters Ricard Roda and Frank Tiberi. He shared scenes with the Master Francesc Burrull, Horacio Fumero, and Jesse Davis among others. He has allowed us to enjoy projects such as Roda de Saxos, whose training he was a member under the leadership of Ricard Roda, and from whom he has taken on the direction since the withdrawal of Ricard Roda until today.

Joan Martí, bassist, a musician with great personality, defined and improvised par excellence. Born in Barcelona, ​​he has traveled around the scenes of Holland, France, United Kingdom, Germany and Denmark. He has shared scenes with Lee Konitz – Jorge Rossy, Sean Levitt Trio, Alex Carbonell, Pere Soto and his group DJANGO’S CASSRLE, Robin Kenyatta, Lucky Guri and Josep Maria Farràs

Jonas Santana, percussionist, self-taught and multi-talented musician, who started in the world of rap with the group “s.n.o., go down nervously in the 90’s”. His first solo work, the “Rhythm and Poetry” Album, is the result of years of work, inspiration, dedication and readings, which manages to reflect on the lyrics all the sensations and experiences that have been experienced over the years. Improviser and with its own style with great influences from funk, afro-jazz with Brazilian percussion essences.